پیراهن

خشکشوییقیمت واحد سرویس : 9000 تومان

اتوقیمت واحد سرویس : 6000 تومان

لکه بریقیمت واحد سرویس : 10000 تومان

خیاطی و تعمیراتقیمت واحد سرویس : 0 تومان

رنگرزیقیمت واحد سرویس : 30000 تومان